ประเภทของรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ค21101 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค21102 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค22101 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค22102 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค23101 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค23102 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค20202 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค22201 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค23201 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค31101 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค31102 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค32101 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค32201 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค32202 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค33101 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค33102 คณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ท33102 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ท33101 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ท32102 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ท32101 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ท31102 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ท31101 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ท23102 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ท23101 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ท22102 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ท22101 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ท21102 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ท21101 ภาษาไทยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ง21101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 แนะแนว ม.1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แนะแนว ม.2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แนะแนว ม.3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แนะแนว ม.4บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แนะแนว ม.5บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แนะแนว ม.6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้