วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Courses 
ว20282
ว20283
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี2
ว30105
ว30286
ว30287 การออกแบบชิ้นงาน 1
ว30289
ว30290
ว30293
ว30294 การออกแบบชิ้นงานฯ2