โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑
 
   
 
นายกมล  สาดศรี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชื่องในพิทยาคาร
 
 
   
หน้าหลัก
เกี่ยวกับโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติประวัติ/ผลงาน
กระดานข่าว
เว็บบร์อด
บทเรียนออนไลน์
ภาพกิจกรรม
ศิษย์เก่า น.พ.ข.
 
 
   
ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
   
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน 

รูปอุณาโลมในเปลวไฟ  ครอบซุ้มเรือนแก้วมีรัศมีล้อมรอบภายในมีชื่อและคติพจน์ของโรงเรียน
อักษรย่อ    ข.น.พ.
สีประจำโรงเรียน  
ส้ม – เทา  หมายถึง  ความกล้าหาญที่จะใช้สติปัญญาของตนเอง

ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน  ภว๐  โหติ  ( ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ )

คติพจน์ของโรงเรียน 
" ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  ศรัทธาคุณธรรม "

ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง   เลขที่  435  หมู่ที่  4  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลเขื่องใน  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์       34150
หมายเลขโทรศัพท์   0-4539-1105   
โทรสาร   0-4520-3476
Web site : www.knpschool.ac.th
E-mail : khuangpittayakan@hotmail.com

ประวัติโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
     โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตามหลักสูตรสายสามัญ       ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   แบบสหศึกษา  ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 เมษายน  2514 โดยนายยง  สิงหะวาระ   นายอำเภอ ในสมัยนั้น    ได้มอบที่ดินซึ่งแต่เดิมเคยเป็นค่ายลูกเสืออยู่ติดกับ  ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน  จำนวน  53 ไร่  2 งาน  65 ตารางวา  และเป็นที่ราชพัสดุ  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิทยา  ศิริชัย  ครูโทโรงเรียนอำนาจเจริญ  มาทำหน้าที่รักษาการ    ในตำแหน่งครูใหญ่  เริ่มแรกปีการศึกษา 2514  โรงเรียนเปิดสอนระดับ ม. 1  จำนวน 2 ห้องเรียน  และเนื่องจากอาคารเรียนดังกล่าวสร้างไม่เสร็จ  จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนเขื่องใน  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ
วันที่ 25 กรกฎาคม  2514  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายณรงค์  ไชยกาล ครูโทโรงเรียนฟ้าหยาดมหาชัย  อำเภอมหาชนะชัย มาดำรงตำแหน่งแทนนายวิทยา ศิริชัย  ครูใหญ่คนเดิม
วันที่ 22 เมษายน  2517  กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบโรงเรียนเขื่องใน  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ       มารวมกับโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  อัตราครู  ลูกจ้างและทรัพย์สินของโรงเรียนเขื่องใน  สังกัด  กองการศึกษาพิเศษ  มาสังกัดกองการมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ทำให้โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร มีพื้นที่ เป็น  78 ไร่  76 ตารางวา  ต่อมาในปีเดียวกัน  โรงเรียนสิทธิธรรมวิทยาศิลป์  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน    ได้ยุบกิจการลง  กรมสามัญศึกษาให้รับนักเรียนจากโรงเรียนสิทธิธรรมวิทยาศิลป์  ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกชั้นละ 1 ห้องเรียน
วันที่   2  กรกฎาคม   2520  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายชูเกียรติ  ลิขสิทธิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่   1  ตุลาคม    2524  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายธำรง  แพรนิมิตร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ต่อมา    
วันที่ 14 ธันวาคม  ปีเดียวกัน  อกค. กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเปลี่ยนจาก  อาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 3   พฤษภาคม  2527   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวิเชียร  วรรณพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่  1   ตุลาคม  2534    กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง   นายสรยุทธ   วิศิษฎ์ศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่  1   ตุลาคม  2536    กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง   นางพรรณี  ขจรวิทย์      ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่  15  พฤศจิกายน  2537  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง   นางรัชนี  ศุภเกษตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่  23  ธันวาคม  2541 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสว่าง  เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน     ชานุมานวิทยาคม  จังหวัดอำนาจเจริญ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจนถึง        วันที่ 15  พฤศจิกายน  2544
วันที่  19   พฤศจิกายน    2544  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง  นายเทียนสาย  ป้อมหิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารถึงปัจจุบัน

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
      โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นทำการสอนในช่วงชั้นที่ 3-4 (ม.1-ม.6) จำนวน 54 ห้องเรียน เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา  นักเรียนเดินทางไป-กลับ  ปัจจุบันมีนายเทียนสาย  ป้อมหิน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
      โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขื่องใน  เลขที่ 435  ถนนแจ้งสนิท  หมู่ที่ 4  บ้านหนองใส  ตำบลเขื่องใน  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองอุบลราชธานีมาทางทิศตะวันตก 38 กิโลเมตร
พื้นที่ มีที่ดิน 1 แปลง  จำนวน 83 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา
แบ่งสายงานบริการโรงเรียน เป็น 4 ฝ่าย 37 งาน คือ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ                มี     9  งาน
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ           มี   10  งาน
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล                   มี     6  งาน
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป                    มี   12  งาน
จำนวนอาคารเรียน  ห้องเรียนและห้องพิเศษ
อาคารเรียน           จำนวน   4     หลัง
ห้องเรียน              จำนวน   36   ห้อง

 

โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑
 


โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารตั้งอยู่เลขที่  435  ถนน แจ้งสนิท  ตำบลเขื่องใน  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 34150
www.knpschool.ac.th ©Lamsing 2009. All Rights Reserved