ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน

                1 ข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

                        1.1 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้

                        1.2 แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ แหล่งอารยธรรมโบราณ

                                -  วัดศรีนวลสว่างอารมณ์ (ธรรมาสสิงห์) บ้านชีทวน   ตำบลชีทวน

                                -  วัดพระธาตุสวนตาล (พระธาตุ) บ้านชีทวน  ตำบลชีทวน

                               -  วัดทุ่งศรีวิไล (พระพุทธวิเศษ) บ้านชีทวน ตำบลชีทวน

                                -  วัดป่าบึงเขาหลวง บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่

                        1.3. แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เศรษฐกิจชุมชน

-  ป่าชุมชนบ้านวังอ้อ บ้านวังอ้อ  ตำบลหัวดอน

-  ป่าชุมชนบ้านหนองเหล่า บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า

                      1.4.  แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตอุตสาหกรรม  หัตถกรรม  ในครัวเรือน

                                -  การปั้นดินเผา (หม้อ  ครก  โอ่ง  ไห )  บ้านท่าไห  ตำบลท่าไห

                                -  การทอผ้าไหม  ผ้ากาบบัว บ้านสร้างถ่อ  ตำบลสร้างถ่อ

                                -  การผลิตหมอนขิด บ้านโพนทราย  ตำบลบ้านไทย

                                -  การชุบโลหะ บ้านโนนใหญ่  ตำบลก่อเอ้

                                -  เครื่องจักสาน  บ้านกลางใหญ่  ตำบลกลางใหญ่

                        1.5.  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม (ดนตรี  นาฏศิลป์ )

                                -  ดีดพิณ   บ้านกลางใหญ่   ตำบลกลางใหญ่

                                -  รำมองเซิง   บ้านโนนใหญ่    ตำบลก่อเอ้

                               -  เป่าแคน   บ้านกลางใหญ่    ตำบลกลางใหญ่

                        1.6.  ภูมิปัญญาชาวบ้าน

                                -  การบายศรีสู่ขวัญ    บ้านสร้างถ่อ   ตำบลสร้างถ่อ

                                -  ยาแผนโบราณ   วัดบ้านบุตร   ตำบลแดงหม้อ

                        1.7.  แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร

                                -  การเกษตรปลอดสารพิษ  บ้านยางน้อย   ตำบลก่อเอ้

                                -  การเกษตรพืชไร่เศรษฐกิจการปลูกแก้วมังกร  บ้านพับ   ตำบลก่อเอ้

-  การเกษตรพืชไร่เศรษฐกิจการปลูกองุ่น   บ้านยางขี้นก    ตำบลยางขี้นก

-                   การเกษตรพืชไร่เศรษฐกิจการปลูกมะม่วง    บ้านนาผาย   ตำบลโนนรัง

-                   การเกษตรพืชไร่เศรษฐกิจการปลูกส้ม     บ้านแดงหม้อ    ตำบลแดงหม้อ

                        1.8.  แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจการ  

-                   ร้าน  .การช่าง                           ตำบลเขื่องใน

-                   ร้าน  . เจริญพืชผล                   ตำบลเขื่องใน

-                   ร้านชัยยง                                     ตำบลเขื่องใน