เอกสารโครงการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง  เอกสารแนบ