ประกาศรับนักเรียน 63

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2563  คลิกที่ลิงก์นี้  http://bit.ly/2UcutOY


ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา

เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Genius Individuals Program: GIP)”

http://bit.ly/2GESiam


การรับนักเรียนประเภท "ห้องเรียนพิเศษ"และ"ห้องเรียนปกติ" โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 เริ่มจำหน่ายคู่มือการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 63 เป็นต้นไป
จำหน่ายใบสมัคร ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องการเงินศึกษาวิธีการ