ปิดเรียน2

แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครอง/นักเรียน /เครือข่ายผู้ปกครอง ทราบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารปิดสถานศึกษา เหตุพิเศษ. เนื่องจากภัยพิบัติสาธารณะ เพิ่มอีก 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-10 กันยายน62