ประกาศหยุดเรียน

แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครอง/นักเรียน /เครือข่ายผู้ปกครอง ทราบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารปิดสถานศึกษา เหตุพิเศษ. เนื่องจากภัยพิบัติสาธารณะ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-6 กันยายน62