ประกวดราคา ๓๒๔ ล./๕๕-ก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร