mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้20
mod_vvisit_counterเดือนนี้20
mod_vvisit_counterจำนวนทั้งหมด20

We have: 20 guests online
Your IP: 54.198.92.22
 , 
Today: มี.ค. 21, 2019

ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง   เลขที่  435  หมู่ที่  4  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลเขื่องใน  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์       34150
หมายเลขโทรศัพท์   0-4539-1105   
โทรสาร   0-4520-3476
Web site : www.knpschool.ac.th
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตามหลักสูตรสายสามัญ       ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   แบบสหศึกษา  ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 เมษายน  2514 โดยนายยง  สิงหะวาระ   นายอำเภอ ในสมัยนั้น    ได้มอบที่ดินซึ่งแต่เดิมเคยเป็นค่ายลูกเสืออยู่ติดกับ  ที่ว่าการอำเภอ เขื่องใน  จำนวน  53 ไร่  2 งาน  65 ตารางวา  และเป็นที่ราชพัสดุ  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิทยา  ศิริชัย  ครูโทโรงเรียนอำนาจเจริญ  มาทำหน้าที่รักษาการ    ในตำแหน่งครูใหญ่  เริ่มแรกปีการศึกษา 2514  โรงเรียนเปิดสอนระดับ ม. 1  จำนวน 2 ห้องเรียน  และเนื่องจากอาคารเรียนดังกล่าวสร้างไม่เสร็จ  จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนเขื่องใน  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ
วันที่ 25 กรกฎาคม  2514  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายณรงค์  ไชยกาล ครูโทโรงเรียนฟ้าหยาดมหาชัย  อำเภอมหาชนะชัย มาดำรงตำแหน่งแทนนายวิทยา ศิริชัย  ครูใหญ่คนเดิม
วันที่ 22 เมษายน  2517  กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบโรงเรียนเขื่องใน  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ       มารวมกับโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  อัตราครู  ลูกจ้างและทรัพย์สินของโรงเรียนเขื่องใน  สังกัด  กองการศึกษาพิเศษ  มาสังกัดกองการมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ทำให้โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร มีพื้นที่ เป็น  78 ไร่  76 ตารางวา  ต่อมาในปีเดียวกัน  โรงเรียนสิทธิธรรมวิทยาศิลป์  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน    ได้ยุบกิจการลง  กรมสามัญศึกษาให้รับนักเรียนจากโรงเรียนสิทธิธรรมวิทยาศิลป์  ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกชั้นละ 1 ห้องเรียน
วันที่   2  กรกฎาคม   2520  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายชูเกียรติ  ลิขสิทธิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่   1  ตุลาคม    2524  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายธำรง  แพรนิมิตร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ต่อมา    
วันที่ 14 ธันวาคม  ปีเดียวกัน  อกค. กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเปลี่ยนจาก  อาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 3   พฤษภาคม  2527   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวิเชียร  วรรณพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่  1   ตุลาคม  2534    กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง   นายสรยุทธ   วิศิษฎ์ศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่  1   ตุลาคม  2536    กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง   นางพรรณี  ขจรวิทย์      ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่  15  พฤศจิกายน  2537  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง   นางรัชนี  ศุภเกษตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่  23  ธันวาคม  2541 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสว่าง  เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน     ชานุมานวิทยาคม  จังหวัดอำนาจเจริญ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจนถึง        วันที่ 15  พฤศจิกายน  2544
วันที่  19   พฤศจิกายน    2544  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง  นายเทียนสาย  ป้อมหิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
วันที่  19  มกราคม  2553  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีกมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน     มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจนถึงปัจจุบัน

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นทำการสอนในช่วงชั้นที่ 3 - 4 (ม.1 - ม.6) จำนวน 60 ห้องเรียน เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา  นักเรียนเดินทางไป-กลับ  ปัจจุบันมีว่าที่ร้อยตรีกมล  สาดศรี   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขื่องใน  เลขที่ 435  ถนนแจ้งสนิท  หมู่ที่ 4  ตำบลเขื่องใน  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองอุบลราชธานีมาทางทิศตะวันตก 38 กิโลเมตร
พื้นที่ มีที่ดิน 1 แปลง  จำนวน 83 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา
แบ่งสายงานบริการโรงเรียน เป็น 4 ฝ่าย 37 งาน คือ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ                มี     9  งาน
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ           มี   10  งาน
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล                   มี     6  งาน
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป                    มี   12  งาน
จำนวนอาคารเรียน  ห้องเรียนและห้องพิเศษ
อาคารเรียน           จำนวน   4     หลัง
ห้องเรียน              จำนวน   36   ห้อง
หาอะไรก็เจอ ที่นี่

เว็บลิงคฺ์ภายในโรงเรียน

© 2011, Linda M. Johnson. All Rights Reserved.