นายพีรยศ  พิมพ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสระ
08-7956-7197

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

 

                

 


นายสถิตย์  ทองไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6253-9782


นายณัฐสิทธิ์  ศรีจรูญ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1113-9175


นายประดิษฐ์  ธรรมชอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9581-9491


นายชัยยุทธ  บุญเฉลียว
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6996-8853

 

 

 

 


นายวินัย  ชายผา
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1393-5713


นายอุทัย  พุทธรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1476-9992


นางมณีวัน  บุญเฉลียว
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1584-7402


นายนคร  บุญศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6264-7846