นายมนู  แต่งงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
08-1709-9798

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

                

 


นายประพาส  ธงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
08-3379-7975


นางพิไลวัลย์  เครือสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1073-6074


นายสุดใจ  สัตย์ธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9423-7161


นายกมล  กอมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6261-3248

 

 

 

 


นายบัญชา  มุคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9948-4553


นายภูมิพัฒน์  งานสัมพันธฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9865-8878


นางกรรณิกา  นำพา
ครูชำนาญการพิเศษ
08-0737-3985


นางนันทพร  ร่วมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6244-7337

 

 

 

 


นายธนวัฒน์  วงษาพรหม
พนักงานราชการ
08-9722-2197