นางสาวฉวีวรรณ  ครองยุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
08-9283-6423

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 


นายบรรพต  นามปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6876-8539


นางเพลินพิศ  พานคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1790-2631


นางสิริวัฒน์  บุญล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-5858-6369


นางจุฑามาศ  สายธนู
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6249-2549

 

 

 

 


นางจิราพร  ภานานันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1967-2847


นางสาวอุไรวรรณ  มวลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
08-2136-7737


นางสุมาลี  พาหะพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1789-5708


นางทิพนาถ  ธรรมชอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-7244-8976

 

 

 

 


นางอุไร  สวยรูป
ครูชำนาญการพิเศษ
08-5638-8993


นายสุพัฒน์  เทพทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1877-5640


นางประภาพร  มุขสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-5633-2582


นางพรรณี  จันทรถ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9281-5021

 

 

 

 


นางสาวแอนนา  รัตนภักดี
ครูชำนาญการ
08-9280-6262


นางกัญญารัตน์  นาชัยภูมิ
ครูชำนาญการ
08-3381-2025


นางสาววิมล  สานุการ
ครูผู้ช่วย
08-7880-4919

 

 

 

นายสมชาย  ทองบ่อ
ครูชำนาญการ
08-4831-1146