นางวรินทร  จรูญกิจธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
08-9945-8651

 

กลุ่มสาระภาษาไทย

 

             

    


นางวิภาภรณ์  สุภาพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1470-9541


นายเปลื้อง  ประสพสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
08-5490-7069


นายบัณฑิต  การินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-7871-6096


นายธรรมาวุธ  ใกล้ฝน
ครูชำนาญการพิเศษ
08-5414-7144

 

 

 

 


นางภาณี  พิลารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-7075-3760


นางกรรณิการ์  พลพวก
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9848-6791


นางสาววลัยรัตน์  บุญเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1999-6919


นางษษมา  ชิษณุ์สโรชิน
ครูชำนาญการพิเศษ
08-8329-5350

 

 

 

 


นายปิยะฤกษ์  บุญโกศล
ครูค.ศ.1
08-9445-1874

 

 

 

นางสาวสุพักตร์  ทองแสง
ครูชำนาญการ
08-7870-5322