นางไพรวัลย์  บุญไพโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
08-7248-4916

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

             

    


นางนุชณีภรณ์  วงษ์กลม
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1069-3264


นางรำไพพรรณ  สังข์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1063-4328


นางสาวทัศนาภรณ์  เตชะคุณารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1730-1211


นางศิริรัตน์  ตีรกานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9281-3908

 

 

 

 


นางพามี  เบญจพิชญ์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6581-2919


นางทิพวรรณ  ศรีจรูญ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-7247-8885


นางปทุมมาศ  สุริยฉาย
ครูชำนาญการพิเศษ
08-4788-1518


นางสาวนิตยา  บุตรอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
08-7242-2639

 

 

 

 


นางวาสนา  มงคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-7854-4822


นายโชคชัย  ส่งสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1266-9038


นางปณิตา  ทางทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6255-9814


นางสาวรุ่งเดือนเพ็ญ  ศรีประนม
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6256-8972

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกนิษฐา  มุธุสิทธิ์
ครู
08-6583-1015


นางชุติญาดา  ธงศรี
พนักงานราชการ
08-7248-0727