นายพิชัย  แพทย์เพียร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
08-7248-4847

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

              

    

 


นายสุรพงษ์  บุญมานันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-4422-6465

    

นางสรุณี  คุณวรเกษตร
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1548-7332

นางสาวสุมาลี  ก้านแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9581-3229


นางพุทธา  ไชยสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9282-2137

 

 

 

 


นางนวพรรณ  ดีภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6263-7508


นางสุกัญญา  พลศรีเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
08-5467-5026


นายสุธีรพัฒน์  ประกอบแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
08-0161-4524


นางสุกัญญา  บุญสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-0727-1980

 

 

 

 


นางสมควร  สุริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9944-1699


นางธีรนุช  สกนธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1074-3284


นายชาญชัย  อบเชย
ครูชำนาญการพิเศษ
08-0724-0844


นางณัชชารีย์  วิจิตรธัญโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6821-9705

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวคล้ายจันทร์  จันทร์วิวัฒนากูล
ครูชำนาญการ
08-1999-1375


นางทรรศนีย์  วรรณตรง
ครูชำนาญการพิเศษ
08-0185-6369


นายสิทธิโชติ  สิทธิพงษ์พร
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9625-3522


นางสาวณัตินาพร  บัวพันธ์
ครู คศ.1
08-6231-8021

 

 

 

 


นายปิตุพงษ์  ท่าค้อ
ครู คศ.1
08-9710-7505


นายฐามปรุฬท์  บัวงาม
ครู คศ.1
08-2844-4599


นายสถาพร  สู่สุข
ครู คศ.1
08-5825-7992


นางเนตรชนก  จรูญแสง
ครู คศ.1
08-1977-5292

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจีรนันท์  แก้วกอ
ครู คศ.1
08-9286-5208

 

 

 

นางนิตยา  พุทธรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9487-3069


นายสุรไกร  เชื้อสุข
ครูอัตราจ้าง
08-9993-8294