นายประสิทธิ์  กัลปพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
08-1066-7214

 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

                  

 


นางนวลเนตร  ธรรมานุชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9582-2416

นายคำดี  ถวิลบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1718-7794


นางหัสนา  เปียผึ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9864-7907


นางสุภิษฏา  การินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9846-8099

 

 

 

 


นางสาวภัคจิรา  ประสมบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9864-5776


นางรัชนีกร  โสภาพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
08-2148-9109


นางเกศแก้ว  บุ้งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
08-3381-4440


นางอรุณี  ทองผุด
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6263-9061

 

 

 

 


นางสาวอรทัย  พิมพ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
08-4826-8248


นางชนัดดา  แต่งงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1955-7881


นายบัญฑิต  สกนธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9583-4426


นางอ้อยทิพย์  สมบูรณ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
08-8371-9248

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริอร  บุญบรรจบ
ครูค.ศ.1
08-7241-1478

 

 

นางสาวรัตติมา  แผงอ่อน
ครูชำนาญการ
08-2863-5080