สายสนับสนุนการสอน

 

 

นางนพวรรณ  พาลี
ครูชำนาญการ
08-0157-5709

นางสาวนงลักษณ์  เชื้อประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1976-5319

นางพิมพร  วิไลภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-9629-4494

นางไพเราะ  อรอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1999-8126

 

 

 

 

นางสาวเจนจิรา  แซ่ลี้
ครูชำนาญการพิเศษ
08-6249-6964

นางสาวดารานี  ทองไทย
ครูอัตราจ้าง
08-0728-6101

นางสาวเบญจวรรณ  นามปัญญา
ครูธุรการ
08-0190-9824

นายธีวิน  สุภาพิมพ์
ครูอัตราจ้าง
08-5310-7201

 

 

 

 

นางสาวณิจชนันท์  ทองอ่อน
ครูอัตราจ้าง
08-7683-3296