คณะผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ว่าที่ร้อยตรีกมล  สาดศรี
วุฒิการศึกษา พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  (พบ.ม.)    
โทรศัพท์ 081-87685528
e-mail  Kamon_Knp @ hotmial.com

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายดำรง  ใสแสง    
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ 086 – 2530139  
e-mail  Damrong 493@Gmail.com 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายถาวร  ครองยุทธ

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.)            
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โทรศัพท์  080- 7326882  e-mail Krongyut.t@hotmial.com


รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจรูญลักษณ์  ธิมา 
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์  081-7892582   
e-mail  JAROONLUCK@Gmail.com

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ 

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
โทรศัพท์ 089- 9475922    
e-mail  NOON.Thom@hotmail.com